Opiekunowie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych mogą ubiegać się o różnorodne formy wsparcia. Mają do wyboru kilka rodzajów świadczeń. Jednym z nich jest zasiłek pielęgnacyjny 2023, z którego mogą skorzystać osoby spełniające określone wymagania. Do otrzymania świadczenia kwalifikują się między innymi opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Drugim z proponowanych form wsparcia jest dodatek pielęgnacyjny. Jak starać się o przyznanie wybranego świadczenia? Odpowiadamy.

Zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi w 2023 roku i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny służy do częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Stanowi wsparcie dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Przysługuje również niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 16. roku życia. Można z niego skorzystać po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny 2023? Ile wynosi? Wysokość świadczenia nie zmieniła się od 2019 roku. Obecnie wynosi 215,84 zł. Wsparcie przyznawane jest na podstawie aktu prawnego (ust. o świadczeniach rodzinnych). Co ważne, nie podlega corocznej weryfikacji czy waloryzacji. O ewentualnych zmianach wysokości świadczenia zadecyduje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. O ile może wzrosnąć zasiłek pielęgnacyjny 2023? Podwyżka lub decyzja o utrzymaniu dotychczasowej kwoty zostanie podjęta w 2024 r. Wówczas przypada kolejna weryfikacja.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy:

  • dziecko przebywa w rodzinie zastępczej albo instytucji z całodobowym utrzymaniem – np. w domu pomocy społecznej czy placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do pobierania dodatku pielęgnacyjnego;
  • członek rodziny otrzymuje za granicą świadczenia na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją podopiecznego.

W   tym   przypadku nie ma  znaczenia  kryterium dochodowe. Zasiłek pielęgnacyjny  jest przyznawany na czas nieokreślony, pod warunkiem, że orzeczenie o niepełnosprawności nie zostało wydane jedynie na pewien okres. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć online lub w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta.

Dodatek pielęgnacyjny 2023. Komu przysługuje? Jak go otrzymać?

Zgodnie z art. 75 pkt. 1 Ustawy o emeryturach i rentach dodatek pielęgnacyjny przysługuje rencistom lub emerytom po ukończeniu 75 lat oraz osobom uznanym całkowicie za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Po 75. roku życia przyznawany jest z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów. W pozostałych przypadkach wymagane jest przedstawienie wniosku o dodatek pielęgnacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia (na druku N-9) oraz dokumentacja medyczna, która potwierdza stan zdrowia oraz leczenie.

Podobnie jak zasiłek pielęgnacyjny świadczenie jest wypłacane przez ZUS co miesiąc razem z emeryturą lub rentą. Ile wynosi? Po waloryzacji 1 marca 2023 roku wzrósł do 294,39 zł. Natomiast dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 441,59 zł. Dodatek pielęgnacyjny nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Warto zaznaczyć, że jest wolny od podatku dochodowego. Może być wypłacony osobie ze znacznym naruszeniem sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności do pracy nawet po przekwalifikowaniu i potrzebuje pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności.

Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny należy dołączyć zaświadczenie od lekarza, które wskazuje na schorzenie podstawowe oraz opisuje przebieg choroby i leczenia. Powinien uwzględniać, od kiedy i z jakiego powodu leczy się dana osoba. Lekarz musi też wskazać na rokowania, jak również podać ocenę wyników leczenia. Niezbędne jest także określenie stanu zdrowia oraz wskazań do dalszej rehabilitacji. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Rozpatrzenie następuje zwykle w ciągu 30 dni.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji:

  • przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) –  chyba, że znajduje się poza nim przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu;
  • nie przedstawi kompletu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku, w tym orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia, wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Może tego dokonać za pośrednictwem jednostki ZUS. Wniosek odwoławczy należy złożyć w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji organu rentowego.