Reklamacje i zwroty

I.    Reklamacje Produktów – rękojmia

 1. Wszystkie Produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z wiarygodnego źródła.
 2. Chłonne24 ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne Produktów (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Jeżeli, nie zawarto odmiennej informacji w opisie Produktu, Produkty nie są objęte gwarancją sprzedawcy w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, ale sprzedawca przekazuje gwarancje udzielone przez producentów Produktów.
 4. Reklamacje dotyczące Produktów należy kierować na adres mailowy sklep@chlonne24.pl  lub listownie na adres: Chłonne24 Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, Sprzedający poinformuje Kupującego w tym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie, ale z uwzględnieniem specyfiki żądania - dokonuje  usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub zwraca płatność w całości lub części na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 6. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Kupującemu uzasadnione koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej, niż koszty poniesione przez Kupującego. Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Kupującego.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.wiih.org.pl/.

II.    Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem narzędzi  Sklepu Internetowego  w terminie 14 dni od odebrania Produktów objętych Zamówieniem - bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktów, tj. od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep pisemnie o odstąpieniu od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i dołączyć pisemne oświadczenie do przesyłki zawierającej zwrot Produktu.
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza wskazanego w punkcie VI poniżej, ale nie jest to obowiązkowe dla zachowania skuteczności takiego odstąpienia, o ile z jego treści wynikać będzie bezwarunkowa i jednoznaczna wola Kupującego, aby od umowy odstąpić.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Kupującemu, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:

  a)    produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b)    rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

III.    Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na podstawie punktu II ust. 1 powyżej – Sklep zwróci Kupującemu kwotę odpowiadającą cenie brutto Produktów wskazanych w Oświadczeniu o odstąpieniu. Sklep nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów przesyłki, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Chłonne24
 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu bez odesłania Produktu objętego odstąpieniem - nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
 3. Produkty należy odesłać lub zwrócić na adres: Chłonne24 Sp. z o.o.,  ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.
 4. Kupujący ponosi koszty zwrotu lub odesłania Produktów.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Zwrot kwoty należnej w następstwie odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu wraz z Produktem, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na druku odstąpienia, zaś w przypadku niewskazania numeru rachunku - na rachunek, z którego dokonana była płatność za Produkt.
  W przypadku niemożności ustalenia rachunku do zwrotu, Sklep będzie kontaktował się z Kupującym w celu określenia sposobu zwrotu.
 7. W przypadku jeśli Produkt posiadał kartę gwarancyjną - Kupujący jest zobowiązany odesłać Produkt wraz z kartą gwarancyjną.
 8. Jeżeli Produkt był kupowany w ramach programu promocyjnego - udzielone ewentualne rabaty na inne Produkty w związku z kupnem Produktu zwracanego - zostaną odliczone.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV.    Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: Chłonne24 Sp. z o.o.,  ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia, sklep@chlonne24.pl

 • Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)
 • Data zawarcia umowy( *) / odbioru( *)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

( *) Niepotrzebne skreślić.