Regulamin - kod rabatowy

Warunki promocji „Kod rabatowy - Newsletter”

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy - Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „Kod rabatowy - Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest Chłonne24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Silnikowej 21, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000904858, NIP: 5223204274, REGON: 389153179, (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Chlonne24.pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://chlonne24.pl/.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter, oraz potwierdzenia chęci zapisania się do Newslettera wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji rabatu 5% od całkowitej wartości zamówienia od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
 2. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.
 3. Promocja nie obejmuje zakupu produktów realizowanych z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  a. zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;

  b. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;

  c. potwierdzić zapis do Newslettera, w otrzymanym mailu

  d. złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie

  e. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.

 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 8. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.
 10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Ponowne zapisanie się do Newslettera nie umożliwia skorzystania z Promocji po raz kolejny.
 11. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 12. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 13. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@chlonne24.pl
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://chlonne24.pl/regulamin-kod-rabatowy i wchodzą w życie od dnia 01.07.2021 r.
 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji Zwroty mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.chlonne24.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w dowolnym czasie.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
 5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do Rabatów, które zgodnie z pkt II ust 13 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.